(Burger)raadsleden Altena sturen brief aan raadsleden Waalwijk

Joop
By Joop januari 9, 2021 12:07

(Burger)raadsleden Altena sturen brief aan raadsleden Waalwijk


Een aantal (Burger)raadsleden uit Altena stuurde deze week een brief aan alle raadsleden van de gemeente Waalwijk  om aandacht te vragen over het grootschalige opwekken van duurzame energie, dat de gemeente Waalwijk voor ogen heeft.

Als inwoners van Drongelen en Genderen en (burger)raadsleden van de buurgemeente Altena is eerder gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een inspraakreactie te geven op de concept kadernota grootschalige opwek duurzame energie.

Daags voor het kerstreces zijn de belanghebbenden per brief op de hoogte gebracht dat uw college akkoord is gegaan met de kadernota. De behandeling van de inspraakreacties konden worden ingezien via de gemeentelijke website.

“Op basis van de reacties op onze inspraak en op de inspraak van het college van de gemeente Altena blijven wij onze zorgen houden of de belangen van de betrokken inwoners van Altena wel serieus worden genomen. De beantwoording c.q. eventuele aanpassing in de kadernota laat naar onze mening veel ruimte voor interpretatie”, volgens de belanghebbenden.

Als voorbeeld wordt verwezen naar pagina 65 van de inspraakreactie. De vraag was of de gemeente Waalwijk bereid is om expliciet in de kadernota op te nemen dat bij het compenseren van de lokale gemeenschap, ook de inwoners van dorpen aan de overzijde van de Bergsche Maas zouden worden betrokken. Hierop werd geen helder antwoord verkregen. Hetzelfde geldt wat wat de belanghebbenden betreft ook voor de mitigerende en/of compenserende maatregelen. Ook hier volgt geen helder antwoord.

Het antwoord in de reactienota luidt “De kadernota aanpassen door bij de paragraaf over participatie te vermelden dat ook de inwoners van de buurgemeenten betrokken moeten worden door de
initiatiefnemer.”

Op pagina 25 van de Kadernota is in paragraaf 4.4 onder het kopje Sociale participatie nu vermeld: De initiatiefnemer doorloopt samen met de omgeving (dat kunnen ook belanghebbenden zijn uit de buurgemeenten) een proces om te komen tot een wenselijke en haalbare vormgeving van participatie. Dit biedt (juridisch) gezien veel ruimte.

Daarnaast hebben bovengenoemde, onder andere via berichten uit de media vernomen, dat de in de definitieve versie van de kadernota de afstandscriteria welke eerder door u raad waren toegevoegd zijn geschrapt. Dat verbaasde de belanghebbende zeer. In omliggende gemeenten zien ze voorbeelden van kaders van 750 meter en 1000 meter. Gelet op de genoemde hoogte van 260 meter, kan men zich afvragen over deze minima afdoende zijn, maar ze gaven in ieder geval enig houvast voor de betrokken inwoners van Waalwijk en Altena.

De (Burger)raadsleden verzoeken dat de als raad van Waalwijk waarborgt dat in de definitieve versie van de kadernota de belangen van de inwoners van Altena goed worden vastgelegd. Concreet zien ze graag vastgelegd dat betrokken inwoners van de buurgemeenten moeten worden meengenomen in de participatie én financiële compensatie.

Daarnaast vragen de (Burger)raadsleden u de afstandscriteria van minimaal 750 meter weer op te nemen in de definitieve versie van de kadernota.

De brief werd ondertekend door: 
Arno Bouman ( CDA Altena ),  Pim Bouman ( VVD Altena ) en Gerard Vos ( CDA Altena ).

Share
Joop
By Joop januari 9, 2021 12:07

Categorieën

Deel onze website

Share
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Het weer in Altena

Ad
Ad

Waar wij mee samenwerken:

Ad
Ad
Ad