Seniorenraad vraagt aandacht voor gemeenteraadsverkiezingen

Joop
By Joop april 11, 2018 17:25 Bijgewerkt

Seniorenraad vraagt aandacht voor gemeenteraadsverkiezingen

WOUDRICHEM – Afgelopen week stuurde de Seniorenraad een brief naar de gemeenteraad om aandacht te vragen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen die eind van het jaar gehouden zullen worden. Wij tonen u de complete brief hieronder.

Graag wil de Seniorenraad Woudrichem uw aandacht vragen voor het onderstaande:

NIET DE KOSTEN MAAR DE RESULTATEN TONEN DE KWALITEIT VAN ONZE (NIEUWE) GEMEENTE.

Ook voor de Altena-gemeenten komen er dit jaar verkiezingen, als eerste stap op weg naar een nieuwe toekomst.
U start met het maken van verkiezingsprogramma’s, waarna een tijd volgt waarin u zoveel mogelijk mensen achter uw ideeën hoopt te krijgen.
Mogelijk wordt u geroepen, een college te gaan vormen en een coalitieprogramma te maken om daarna te gaan werken aan een Altena, waar men zich van jong tot oud thuis en veilig voelt.
Om u bij die stappen van dienst te zijn, willen wij, als vertegenwoordigers van senioren, u graag kenbaar maken, wat hen beweegt en u gereedschap aanbieden, waarmee die doelen bereikt kunnen worden.

Wij doen dat langs een aantal, voor ouderen belangrijke, speerpunten.
1: Integrale aandacht voor wonen.
2: Veiligheid in en om de woning.
3: Bereikbaarheid van voorzieningen.
4: Digitalisering zonder uitsluiting.
5: Werk en inkomen.
6: Zorgen voor elkaar.
7: Mantelzorgondersteuning.
8: Een seniorvriendelijke gemeente.
9: Uitvoering.

INTEGRALE AANDACHT VOOR WONEN.
1: Bouw zo snel mogelijk voldoende seniorenwoningen, zodat de senioren hun, vaak te groot geworden, eengezinswoning kunnen achterlaten. Voorkom daarbij wel, dat een te hoge huur de realisering van deze wensen in de weg staat.
2: Project ‘Langer thuis in eigen huis’ kan, net als gemeente en corporaties, helpen bij woningaanpassingen, door bijv. het geven van voorlichting en het maken van een woonscan.
Financiële hulp kan via de Wmo -de wet die o.a. de huishoudelijke hulp ook regelt- maar ook via de blijverslening.
3: Als zelfstandig wonen niet meer mogelijk is, zorg dan voor een probleemloze overgang naar verzorgd wonen voor mensen in de laatste fase van hun leven.
Zorg, in Altena, voor noodopvang als mensen ad hoc opgenomen moeten worden, zodat zoeken naar een plekje tot ver buiten ons gebied tot het verleden behoort. Een vertrouwde sociale omgeving is ook in noodgevallen het meest wenselijke voor onze senioren.
4: Om sociale netwerken in stand te houden, zou het goed zijn, dat per dorp of buurt prestatieafspraken worden gemaakt tussen gemeente en corporaties.
Maak daarbij helder, wie waarvoor verantwoordelijk is en hoe controle plaatsvindt over de uitvoering van de gemaakte afspraken.

VEILIGHEID IN EN OM DE WONING.
1: Voor een integraal veilig gevoel is voorlichting door wooncorporaties, politie en brandweer, op initiatief van de gemeente, zeer gewenst.
2: Ouderen laten meepraten over alles wat er in hun woonomgeving verandert, zorgt voor de meest bruikbare uitvoering.
3: Een herkenbare en aanspreekbare wijkagent, 7 x 24 uur, versterkt het vertrouwen in de overheid.
4: Een goede bestrating en verlichting zijn eerste vereisten om veilig de gewenste voorzieningen te kunnen bereiken.
5: Een sterk team van eigen buitendienstmedewerkers, met herkenbare mensen in iedere kern, zorgt voor een goede relatie tussen senioren en gemeente.
De medewerkers zijn als ‘ambassadeurs’ van de gemeente de vraagbaak voor senioren en kunnen eerste hulp bieden bij kleine ongemakken.

BEREIKBAARHEID VAN VOORZIENINGEN.
1: Het is voor senioren belangrijk, dat voorzieningen voor de eerste levensbehoefte, maar ook welzijnsvoorzieningen (om actief dan wel passief aan te kunnen deelnemen) én zorgvoorzieningen in de directe woonomgeving aanwezig zijn.
2: Ook voorzieningen, als zijnde Openbaar Vervoer, een brievenbus, de bieb en financiële instellingen, zijn belangrijk voor de kwaliteit van leven van senioren.

DIGITALISERING ZONDER UITSLUITING.
1: Stimuleer de digitale vaardigheid van ouderen, maar behoud daarnaast het vangnet papier en telefoon.
2: Faciliteer het gebruik van de technische mogelijkheden, door bijv. samen met SeniorWeb ouderen in kennis te brengen met digitalisering en hen zo op weg te helpen.
3: De gemeente moet het voorbeeld geven door, bijv. naast het betalen met de pinpas, ook contant betalen te blijven accepteren. Maar ook in communicatie met de mensen mag er geen sprake zijn van uitsluiting.

WERK EN INKOMEN.
1: Ouderen hebben ook graag een zinvol bestaan en zoeken vaak tevergeefs naar een passende baan. De gemeente kan een gids zijn in het zoeken daarvan.
2: Zie de Bijstand als een tijdelijk vangnet en gebruik re-integratie optimaal om ook voor ouderen die bijstandsperiode zo kort mogelijk te laten zijn. Maak hierbij actief gebruik van sectoren en bedrijven in de omgeving.
3: Als regulier werk niet past, zorgt de gemeente voor passende en zo nodig beschermde arbeid, zodat ook de meest kwetsbaren zich nuttig voelen in onze gemeente.
4: Weet, dat het vaak gaat om hulp die hen de mogelijkheid bied, zichzelf verder te helpen.
5: Gemeenten kunnen door het bieden van geschikt werk het goede voorbeeld geven.

ZORGEN VOOR ELKAAR.
1: De gemeente moet maatwerk leveren als het gaat om hulp of zorg aan huis.
Dat betekent: luisteren naar burgers en doorpraten over wat nodig is. Dichtgetimmerd beleid of standaardoplossingen helpen niet!
De gemeente moet creatieve oplossingen stimuleren, die passen bij de verschillende wensen en behoeften van ouderen.
2: Nodig is, het optimaal inzetten van hulp/voorzieningen in huis voor hen die zelfstandig kunnen wonen en ook van hulpmiddelen om bereikbaarheid van voorzieningen mogelijk te maken.
3: Informeer actief over de mogelijkheden om financiële zorgen te voorkomen.
Daarbij gaat het niet alleen om inkomen, maar ook om mogelijke schulden.
4: Voer met alle partijen die daar een rol in kunnen spelen een zeer preventief beleid, zodat mensen niet daar komen, waar niemand wil zijn.

MANTELZORGONDERSTEUNING.
1: Betrek de mantelzorgers (waaronder veel ouderen) bij het zogenaamde ‘keukentafelgesprek’, om de zorgvraag van de cliënt helder te krijgen, maar ook om hun eigen behoefte aan ondersteuning in kaart te brengen.
2: Bied de mantelzorgers ondersteuning en informeer hen actief over de mogelijkheden die daarvoor beschikbaar zijn, o.a. over het recht dat zijzelf ook hebben op onafhankelijke cliëntondersteuning èn waar deze te vinden is.
3: Faciliteer voldoende vervangende zorg (respijtzorg, bijv. logeeropvang of dagopvang) voor een soms broodnodige adempauze, zodat men de zorg langer kan volhouden.
4: Bied de mantelzorgers jaarlijks een passende mantelzorgwaardering, als erkenning van het grote belang van de zorgtaken die zij uitvoeren.
5: Zorg voor mantelzorgvriendelijk woonbeleid (bijv. soepele regels betreffende een mantelzorgwoning).

EEN SENIORVRIENDELIJKE GEMEENTE.
1: Politieke partijen en hun vertegenwoordigers zijn geworteld in de samenleving. Zij moeten de wereld van senioren kennen. Praat niet alleen over, maar vooral mѐt ouderen over beleid, plannen en uitvoering.
2: Laat de uitvoering van zorg en ondersteuning niet vastlopen op procedures of administratie. Geef toegankelijke informatie en maak eenvoudige regels. Spreek klare taal en zorg er voor, dat niet de regels, maar de mensen centraal staan.
3: Maak generatiebewust beleid, zodat iedereen volwaardig mee kan (blijven) doen aan de samenleving. Bevorder zinvolle ontmoetingen tussen mensen; dit helpt bij het waardig ouder worden en voorkomt eenzaamheid.

UITVOERING.
1: Omdat op dit moment in ons land al ongeveer 50% van de mensen 50 jaar of ouder is, geeft u, voor een succesvolle uitvoering van uw voornemen, senioren een structurele plaats in advies- en overlegorganen.
2: Met u staan de senioren op de startstreep om ook het nieuwe Altena de groene long tussen de Drechtsteden en de Brabantse Baronie te laten zijn.
Altena, een gemeente waar ook senioren kunnen genieten van alles wat we mèt elkaar maar vooral vóór elkaar mogelijk maken.
3: Het belang van de kosten is groot, maar dat van de opbrengst voor de mensen vele malen groter.
Wij hopen u met bovenstaande van dienst te zijn en zien in vertrouwen de vorming van de gemeente Altena tegemoet.

Getekend door de voorzitter J. Kant en secetaris G.A. van Wijk

Stockfoto

Dit bercht is 701 keer gelezen

Share
Joop
By Joop april 11, 2018 17:25 Bijgewerkt

Categorieën

Deel onze website

Share
Ad
Ad
Ad
Ad

Waar wij mee samenwerken:

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Adds

Ad

Wijkagent Aalburg